ثبت نام

نامنویسی

در اینجا میتوانید برای کارگاههای ما نامنویسی کنید!

درب کارگاههای ما به روی همهی افرادی که خودشان را تراجنسیتی، میانجنسی، یا کوئیر/دگرباش میدانند باز است. برای ما «به اندازهی کافی کوئیر نیست» وجود ندارد!

فضای کارگاهها محدودند. در صورتی که ظرفیت کارگاهی پر شود، شما میتوانید نامنویسی کنید و ما شما را در لیست انتظار میگذاریم.

ما نمیخواهیم هیچکس را به خاطر کمبود بودجه از شرکت در کارگاهها محروم کنیم. به همین دلیل، شما خودتان میتوانید در مورد هزینهی شرکت در کارگاهها تصمیمگیری کنید. مقدار پولی که شما پرداخت میکنید یا نمیکنید هیچ تأثیری در امکان شرکت و داشتن فضا در کارگاه ندارد.

تمام اتاقها برای دسترسی معلولین روی صندلی چرخدار مناسباند. اگر برای شرکت در یک کارگاه به هر چیز دیگری نیاز داشتید، لطفاً به ما اطلاع دهید. ما حتماً با شما تماس خواهیم گرفت.

مشتاقانه منتظر شرکت شما هستیم!

ثبات
Wird gesendet